• Home
  • /
  • Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ZONNENRIJK

_________________________________________________________________

Zonnenrijk B.V., statutair gevestigd te Hengelo en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 89016211, houdt kantoor aan de Turbinestraat 91 te (7556 RB) Hengelo en drijft een onderneming die zich bezig houdt met de verkoop en installatie van zonnepanelen.

Algemeen

Artikel 1

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Zonnenrijk B.V., verder te noemen “Zonnenrijk”, en de partij die met Zonnenrijk een overeenkomst aangaat voor het leveren en/of installeren van zonnepanelen, verder te noemen “de opdrachtgever”.

2. Wanneer de opdrachtgever van Zonnenrijk een consument is, gelden op grond van deze voorwaarden een aantal bijzondere bepalingen die niet van toepassing zijn op aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de andere opdrachtgevers. Onder consument wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.

3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Zonnenrijk en de opdrachtgever overeen is gekomen.

4. Indien van deze voorwaarden niet is afgeweken conform het derde lid, wordt de opdrachtgever geacht deze voorwaarden in het geheel te hebben aanvaard.

5. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

6. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Offertes en overeenkomsten

Artikel 2

1. Alle offertes van Zonnenrijk zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door haar worden herroepen. Zonnenrijk is gerechtigd om de prijzen aan te passen en door te belasten aan de opdrachtgever indien zich tussentijds omstandigheden voordoen die tot gevolg hebben dat de kostprijs wordt verhoogd (zoals de materialen en de van overheidswege opgelegde belastingen). In dat geval zal Zonnenrijk de opdrachtgever daar zo spoedig mogelijk over informeren.

2. Zonnenrijk kan niet aan haar offerte(s) worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijze kan begrijpen dat de offerte(s) een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.    

3. Wanneer de opdrachtgever een consument is, zijn de in een offerte vermelde prijzen inclusief BTW en van overheidswege opgelegde heffingen. In alle andere gevallen zijn de in een offerte vermelden prijzen exclusief BTW en van overheidswege opgelegde heffingen.

4. Met inachtneming van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte, en de daarbij gestelde voorwaarden, heeft aanvaard.

5. Wanneer de opdrachtgever een consument is en de overeenkomst op afstand is aangegaan, heeft die het recht om binnen 14 dagen na levering van de zonnepanelen de overeenkomst zonder opgaaf van reden te herroepen mits de zonnepanelen ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als op het moment van levering. In dat geval zijn de transportkosten voor het retourneren altijd voor rekening van de consument. Het herroepen dient te geschieden door middel van het invullen, ondertekenen en retourneren van het herroepingsformulier dat op de website van Zonnenrijk is gepubliceerd.

6. Indien de consument een bedrag betaald heeft en hij gebruik maakt van de hem geboden mogelijkheid, zoals omschreven in het vijfde lid van dit artikel, zal Zonnenrijk uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping, overgaan tot terugbetaling.

7. Het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel is niet van toepassing wanneer de koop niet op afstand is aangegaan of wanneer de zonnepanelen maatwerk betreffen, dat wil zeggen wanneer deze in afwijking van de standaard zonnepanelen speciaal op maat en conform de specifieke wensen van de consument zijn gemaakt.

Levering en installatie van zonnepanelen

Artikel 3

1. Zonnenrijk streeft er naar de zonnepanelen conform de in haar offerte genoemde termijnen te leveren en, voor zover partijen dat zijn overeen gekomen, te installeren.

2. De termijnen genoemd in het eerste lid van dit artikel zijn geen fatale termijnen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk anders overeen zijn gekomen.

3. De lever- en installatietijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

Bij consumenten: de dag van ontvangst van de eerste betaling;

Bij niet-consumenten: de dag van totstandkoming van de overeenkomst, dan wel de dag van ontvangst door Zonnenrijk voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens en dergelijke, inclusief handtekening van de opdrachtgever.  

4. Bij niet tijdige levering en/of installatie dient Zonnenrijk eerst door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke termijn te worden gegund om tot levering en/of installatie over te gaan.

5. Zonnenrijk kan niet verplicht worden om over te gaan tot nakoming binnen de overeengekomen termijnen wanneer nakoming niet mogelijk is vanwege omstandigheden die zijn toe te rekenen aan, dan wel voor rekening en risico komen van de opdrachtgever. 

6. Zonnenrijk heeft het recht om het moment van de levering en/of installatie van de zonnepanelen uit te stellen indien haar leverancier niet in staat is om tijdig de daarvoor bestemde artikelen te leveren, dan wel indien (het zich laat aanzien dat) op de dag van de installatie er sprake is van zodanige weersomstandigheden dat het niet mogelijk of onverantwoord is om de installatie doorgang te laten vinden.   

7. In het geval dat de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeengekomen installatiewerkzaamheden wenst, zal Zonnenrijk de opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen van de noodzaak van een prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf dient te begrijpen.

Onderzoek

Artikel 4

1. Zonnenrijk verricht onderzoek naar de geschiktheid van het pand van de opdrachtgever alvorens een offerte wordt uitgebracht. Het onderzoek kan op afstand of ter plaatse worden gedaan. Wanneer het onderzoek ter plaatse wordt gedaan, heeft Zonnenrijk het recht om de redelijke kosten daarvan in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

2. Het onderzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is geen bouwkundige of technische keuring van (het dak van) het pand van de opdrachtgever maar dient enkel om te bezien of er een mogelijkheid is om zonnepanelen te installeren. De geschiktheid van (het dak van) het pand blijft voor rekening en risico van de opdrachtgever en Zonnenrijk is niet schadeplichtig indien achteraf naar voren komt dat (het dak van) het pand ongeschikt is.

3. Zonnenrijk is nimmer gehouden om een offerte uit te brengen en Zonnenrijk heeft te allen tijde het recht om naar eigen inzicht te weigeren zonnepanelen te leveren en/of te installeren.

Verplichtingen van de opdrachtgever

Artikel 5

1. De opdrachtgever is gehouden om alle informatie die van belang is voor het onderzoek naar de geschiktheid van het pand en voor de installatie van de zonnepanelen tijdig, en tenminste op het eerste verzoek van Zonnenrijk, aan te leveren.

2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem op grond van het eerste lid van dit artikel aan Zonnenrijk verstrekte informatie.

3. Indien achteraf blijkt dat de door de opdrachtgever verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan de opdrachtgever de mogelijke nadelige gevolgen daarvan niet tegenwerpen aan Zonnenrijk en komt alle mogelijke schade die daarvan het gevolg is, ook die jegens derden, voor rekening en risico van de opdrachtgever. Wanneer Zonnenrijk in dat geval extra kosten dient te maken of meerwerk dient te verrichten, heeft Zonnenrijk het recht om die kosten en het meerwerk in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever dient op de dag van installatie extra en voldoende geschikte dakpannen op voorraad te hebben zodat Zonnenrijk de mogelijkheid heeft om de werkzaamheden die betrekking hebben op het installeren van de zonnepanelen op deugdelijke wijze uit te voeren. 

5. De opdrachtgever is gehouden om zelf zorg te dragen voor het aanvragen van eventuele benodigde (bouw)vergunningen en om zelf toestemming te vragen aan buren, voor zover dat noodzakelijk is voor het installeren van de zonnepanelen. Ook dient de opdrachtgever zich er zelf van te vergewissen dat de hoofdaansluiting bij zijn netbeheerder geschikt is voor het totaal op te wekken vermogen van de te installeren zonnepanelen. Indien de opdrachtgever in de in dit artikellid genoemde opzichten verzuimt, komen de gevolgen daarvan voor zijn eigen rekening en risico en is Zonnenrijk op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die daarvan het gevolg is.

6. De opdrachtgever is gehouden om er zorg voor te dragen dat de (hulp)personen van Zonnenrijk op de dag(en) dat de zonnepanelen worden geïnstalleerd ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten en dat alles in gereedheid is gebracht om de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken.

7. Wanneer de (hulp)personen van Zonnenrijk gebruik dienen te maken van stellingen en/of hoogwerkers en daarvoor een vergunning vereist is, is de opdrachtgever gehouden om zorg te dragen voor het tijdig aanvragen van de vergunningen en het betalen van de leges daarvan.

Betaling en eigendomsvoorbehoud

Artikel 6

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen betalingen aan Zonnenrijk te geschieden door middel van een bankoverschrijving naar het rekeningnummer zoals dat op de factuur van Zonnenrijk is vermeld.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van het gehele factuurbedrag plaats te vinden voordat de zonnepanelen worden geleverd en geïnstalleerd.

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel kan een consument volstaan met het doen van een aanbetaling van 25% van de overeengekomen koopsom voordat levering plaats vindt en dient het resterende bedrag te worden betaald nadat de zonnepanelen zijn geleverd binnen de op de factuur vermelde termijn. Indien de zonnepanelen tevens dienen te worden geïnstalleerd maakt Zonnenrijk afspraken met de consument over de termijnen waartegen de nog verschuldigde bedragen dienen te worden betaald.

4. Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald, welke termijn als fatale termijn geldt.

5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Zonnenrijk blijft eigenaar van alle door haar aan de opdrachtgever geleverde zonnepanelen totdat de facturen voor het leveren en installeren van de zonnepanelen volledig zijn betaald zodat het eigendom van de zonnepanelen niet eerder overgaat op de opdrachtgever nadat die aan al zijn betaalverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Zonnenrijk heeft voldaan. Zolang Zonnenrijk eigenaar van de zonnepanelen is, is het de opdrachtgever niet toegestaan om de zonnepanelen te vervreemden, in bruikleen te geven, te verpanden of op een andere wijze te bezwaren.

Conformiteit en reclames

Artikel 7

1. De door Zonnenrijk te leveren zonnepanelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijze gesteld kunnen worden. Zonnenrijk garandeert de goede werking van de geleverde zonnepanelen conform de garantievoorwaarden van de fabrikant die bij de levering van de zonnepanelen worden bijgevoegd.

2. De garantie die Zonnenrijk geeft op de zonnepanelen strekt zich niet verder uit dan de garantieverplichtingen zoals die door de fabrikant van de zonnepanelen aan Zonnenrijk wordt gegeven. Dat wil zeggen dat Zonnenrijk nooit gedurende een langere periode en/of een omvangrijkere garantie op de zonnepanelen geeft dan dat de fabrikant dat doet.  

3. De garantie die Zonnenrijk aan de opdrachtgever geeft, komt te vervallen wanneer zich defecten voordoen die het gevolg zijn van brand, blikseminslag, dieren, extreme weersomstandigheden en ongeschiktheid van het pand of omstandigheden die, mede op grond van deze voorwaarden, voor rekening en risico van de opdrachtgever komen. De garantie komt eveneens te vervallen wanneer de opdrachtgever zelf, of een derde namens de opdrachtgever, aanpassingen, waaronder reparaties, doet aan de (constructie van de) zonnepanelen en wanneer defecten aan de zonnepanelen het gevolg zijn van nalatigheid, verkeerd gebruik en gebrekkig onderhoud en die kunnen worden toegerekend aan de opdrachtgever.

4. Reclames ter zake door de opdrachtgever geconstateerde gebreken dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden nadat het gebrek zich openbaart, schriftelijk te worden gemeld aan Zonnenrijk. Indien van een gebrek geen tijdige melding wordt gemaakt, komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

5. Door Zonnenrijk als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd, onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.

Opschorting, Ontbinding En Tussentijdse Opzegging Van De Overeenkomst

Artikel 8

1. Zonnenrijk is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

2. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, maakt Zonnenrijk aanspraak op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Zonnenrijk op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Zonnenrijk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Zonnenrijk op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.

5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Zonnenrijk vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Zonnenrijk op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Overmacht                                                                                                                                                                                              

Artikel 9

1. Zonnenrijk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Zonnenrijk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zonnenrijk niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Zonnenrijk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Zonnenrijk haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Zonnenrijk kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Zonnenrijk ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zonnenrijk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is dan gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Aansprakelijkheid

Artikel 10

1. Indien Zonnenrijk aansprakelijk mocht worden gesteld voor schade van de opdrachtgever, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Zonnenrijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Zonnenrijk is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige informatie.

3. Indien Zonnenrijk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Zonnenrijk beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Zonnenrijk, dan wel de verzekeraar van de door Zonnenrijk ingeschakelde hulppersonen, in het desbetreffende geval zal uitkeren.

4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten is aan opzet of grove schuld van Zonnenrijk of de door haar ingeschakelde hulppersonen.

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 11

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zonnenrijk partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen tussen Zonnenrijk en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Almelo, tenzij de wet uitdrukkelijk anders voorschrijft.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Artikel 12

Van toepassing is steeds de laatste op de website van Zonnenrijk vermelde versie van de algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Onze beoordeling
9.8

Winkelwagen

U heeft nog geen producten toegevoegd